Lezing: Verhaal van een Wereldreis

Zondagmiddag 7 juli vindt er een bijzondere gebeurtenis in de Laurentiuskerk van Raerd plaats. Om 14.00 uur begint een lezing over een wereldreis, die de gezusters Jo en Addie van Slooten uit Raerd van 1909 tot 1911 maakten. Jo heeft van deze reis een uitvoerig verslag gemaakt, dat vorig jaar in druk is verschenen. Verantwoordelijk voor het resultaat zijn de broers Hans en Peter van Fenema, kleinzoons van Jo. De titel luidt: Verhaal van een wereldreis 1909-1911. Het reisjournaal van de Friese zusters Jo en Addie van Slooten.

Genoemde dames waren de dochters van voormalig burgemeester Adrianus Henricus van Slooten en zijn echtgenote Maria Clara van Sminia. Hobbe Baerdt van Slooten, burgemeester van Rauwerderhem van 1896-1912, was hun broer. Toen ze aan de reis begonnen, was Jo 34 jaar oud en Addie 42. Beiden waren nog ongetrouwd. Ze startten in Genua en vervolgens reisden ze via Amerika, Japan, China, Nederlands-Indië, India en Ceylon om ook weer in Genua te eindigen. De langste tijd verblijven ze in Nederlands-Indië op de tabaksplantage van hun neef Eelco.

Vorig najaar is het boek gepresenteerd op een bijeenkomst in het Historisch Centrum te Leeuwarden. Ter gelegenheid van de presentatie werden twee lezingen gehouden: de ene door professor Yme Kuiper, dé deskundige in Fryslân als het gaat om de rol die de adel in onze provincie gespeeld heeft, de andere door de gebroeders Van Fenema, die het publiek lieten meegenieten van de hoogtepunten van de reis van hun grootmoeder en oudtante. 

Na afloop was iedereen het er wel over eens dat het programma in Raerd herhaald diende te worden. En dat zal dus gebeuren op 7 juli. De bijeenkomst begint zoals gezegd om 14.00 uur met een verhaal van Yme Kuiper over Jongemastate in Raerd en haar laatste bewoners, de familie Van Slooten. Ook zal hij iets over het leven in Nederlands-Indië vertellen. Na een kort pauze vervolgen Hans en Peter van Slooten het programma met het – uiteraard zeer ingekorte – reisverslag van hun grootmoeder.

Toegang en koffie etc. zijn gratis. Na afloop is er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten.Tsjerkepaad 2019: expositie Adellijke Outfits

In de Laurentiuskerk van Raerd is komende zomer op zaterdagmiddag een expositie te zien van kleding uit de 19een zelfs nog uit de 18eeeuw. De kans is groot dat een deel van deze kledingstukken afkomstig is van de adellijke familie Van Slooten, die van 1866 tot 1912 op Jongemastate in Raerd woonde. Vorig jaar kwam de kleding voor de dag uit een hutkoffer die al jaren op een zolder in Arnhem stond.

Het begon allemaal met een berichtje in de Leeuwarder Courant ergens in de zomer van 2018. Daarin werd vermeld dat op de zolder van het echtpaar Dieben-Brantsma in Arnhem al jaren een hutkoffer stond, waarin zich nog kleding bevond uit de 18een 19eeeuw. Men ging ervan uit dat deze koffer afkomstig was van Jongemastate in Raerd en er was dus een redelijk kans dat de inhoud daar ook vandaan kwam. In dit verband werd de naam Maria Clara van Sminia genoemd. De link was toen snel gelegd: zij was de echtgenote van burgemeester Adrianus Henricus van Slooten en ligt met haar man begraven binnen het hek bij de ingang van de kerk.

In het bericht werd vermeld dat de kleding zich op dat moment bij de Erfgoed Fundaasje in Leeuwarden bevond om geïnventariseerd te worden. Dat is inmiddels gebeurd door niemand minder dan mevrouw Gieneke Arnolli, voormalig conservator van het Fries Museum. Het bleek te gaan om een gevarieerde collectie van niet alleen jurken maar ook andere kledingstukken. De bedoeling is dat de hele collectie binnen niet al te lange tijd verhuist naar Fogelsanghstate in Veenklooster, waar ze een permanente plek zal krijgen. 

Maar voor het zover is, komt er eerst een deel naar Raerd waar het komende zomer te zien zal zijn tijdens de kerkopenstelling op zaterdagmiddag (13.30-17.00 uur) in de Laurentiuskerk. Daarnaast worden in de expositie foto’s getoond, die door de familie Van Slooten speciaal voor deze gelegenheid beschikbaar zijn gesteld. En in het kerkelijk archief bevindt zich een aantal documenten, die ook te zien zullen zijn. Zo dook zowel de schenkingsakte van het park Jongemastate van de familie aan de kerkvoogdij uit 1912 op als de overdrachtsakte van kerk en familie aan het Fryske Gea in 1947. Nijsgjirrich is ook de brief van een aantal Raerders aan de kerkvoogdij, waarin ze hun grote ongerustheid uiten over de vernielingen die in het park worden aangericht. We hebben het dan over 1917, dus vijf jaar na het vertrek van de Van Slootens uit Raerd.

De eerste gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken is zaterdagmiddag 6 juli. Op zaterdag 14 september, in het Open Monumentenweekeinde is de expositie voor het laatst te zien.
Meer informatie en foto’s zijn te vinden op http://www.erfgoed-fundaasje.nl/foarlopige-ynventarisaasje-tekstyl