Advertentietekst

De Combinatie Reduzum-Dearsum-Raerd (Fr) is op zoek naar een predikant (0,8 fte)

Wie zijn wij?
De Hervormde gemeente Reduzum-Idaerd c.a., de Protestantse gemeente Ingwert (Raerd-Poppenwier) en de Hervormde gemeente Dearsum vormen samen sinds kort een nieuwe combinatie. Wij hebben alle drie een lange vrijzinnige traditie en voelen ons nog steeds zeer aangesproken door het liberaal-christelijke gedachtegoed.
Onze dorpen, gelegen in het ‘hert fan Fryslân’, tellen samen ongeveer 2800 inwoners, van wie zo’n acht procent lid en een paar procent kerkelijk meelevend is.
Ons streven is om kerk te zijn voor het hele dorp: we proberen daarom ook nadrukkelijk activiteiten te organiseren op het snijvlak van religie en maatschappij, die gericht zijn op de hele lokale gemeenschap.

Wat bepaalt onze visie?
We zijn een open gemeenschap die over de grenzen van de kerkelijke gemeenten heen wil kijken en weinig moet hebben van een onderscheid tussen leden en niet-leden.
We beschikken – ondanks het feit dat we maar klein zijn – over enthousiaste vrijwilligers die niet alleen mee willen en kunnen denken, maar ook actief mee willen werken aan een zinvolle en zichtbare rol van de kerk in de dorpsgemeenschap.
Op liturgisch gebied bieden we ruimte aan vernieuwing met respect voor oude vormen maar met behoefte aan toegankelijk en eigentijds taalgebruik.

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een predikant (V/M) die
–   ons kan helpen in alledaagse ervaringen en cultuuruitingen de religieuze dimensie te ontdekken en deze kan verbinden met symbooltaal van de bijbelverhalen;
–   actief lid is van de kerkelijke werkgroep Focus, die zich specifiek bezighoudt met het organiseren van filmavonden en lezingen voor een breder publiek dan alleen de kerkelijke gemeente;
–   mee wil denken over de rol die de kerkelijke gemeenten in onze dorpen kunnen spelen;
–   over communicatieve, verbindende en organisatorische kwaliteiten beschikt, die ertoe bijdragen dat de samenwerking tussen de afzonderlijke   gemeenten verder ingevuld en uitgebouwd wordt;
–   Fries verstaat of in elk geval moeite wil doen om het op korte termijn te leren verstaan.

Meer informatie
Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht op onze websites www.ruimgeloven.nl en www.reduzum.com/voorzieningen/kerk. U kunt ook contact opnemen met de heer Siep van Lingen, voorzitter van de beroepingscommissie, door te bellen naar 0566-602410.
Graag ontvangen we uw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk zaterdag 21 oktober in de mailbox van laurentiuskerk@planet.nl.