Laurentiuslezing Paul van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslân: Op weg naar een klimaatbestendig Fryslân

Samen werken aan oplossingen

Maandag 16 april, Laurentiuskerk Raerd
Aanvang 20.00 uur

Toename van neerslag, droogte en zeespiegelstijging vragen om een robuuster watersysteem. Water moet meer de ruimte krijgen, zodat we hoosbuien met minder overlast en schade kunnen opvangen. En het waterbergend vermogen van de grond moet verbeteren.

Het klimaatbestendig maken van Fryslân vraagt de inzet van iedereen.  Want aanpassingen in het watersysteem kunnen slechts voor een deel in de oplossing voorzien. Bouw van klimaatbestendige woonwijken en aanpassingen in bestaande wijken zijn nodig om water tijdelijk te bergen of bij droogte juist vast te houden. Ook kunnen inwoners en bedrijven zelf maatregelen nemen om bij wateroverlast de schade zoveel mogelijk te beperken. En in het landelijke gebied wil het waterschap het gesprek gaan voeren over het gebruik van de laagste percelen, gevolgen van schaarste in zoetwater en toename van verzilting.

Van Erkelens was werkzaam in diverse functies binnen het onderwijs voordat hij in 1982 wethouder in de gemeente Hengelo werd. In 1991 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Winterswijk. Daarna was hij vanaf 1993 t/m 2004 watergraaf van het waterschap Regge en Dinkel en sinds 2004 dijkgraaf van Wetterskip Fryslân.

De lezing is gratis voor inwoners van Reduzum, Friens, Idaerd, Raerd, Dearsum, Flansum, Abbenwier, Poppenwier en Protestantse Gemeente Ingwert-leden uit Jirnsum. Andere belangstellenden betalen € 6,- (inclusief koffie/thee).
Aanmelden voor vrijkaarten kan bij Jelle Rollema t/m zaterdag 14 april: laurentiuskerk@planet.nl of tel. 0515-521261.
Gereserveerde kaarten kunnen op de avond van de lezing tot 19.50 uur in de Laurentiuskerk worden afgehaald.