ANBI gegevens Diaconie Protestantse Gemeente Ingwert

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Ingwert
Telefoonnummer: (0515) 52 12 61
RSIN/Fiscaal nummer: 825805296
KvK-nummer 76454762
Website adres: www.ruimgeloven.nl
E-mail: raerdlaurentiuskerk@gmail.com
Adres: Buorren 29
Postcode: 9014 CD
Plaats: Tersoal

De Protestantse gemeente Ingwert is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente Ingwert.


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).


C. Doelstelling/visie.

Als protestantse gemeente voelen we ons sterk verwant met liberaal christendom. Liberaal in de zin van open, modern en vrijdenkend. Dat houdt voor ons in dat we:

  • geloof niet als statisch maar als iets dynamisch beschouwen, waarin we samen op zoek zijn naar dat wat ons overstijgt. We denken dan aan ervaringen van vertrouwen, hoop en liefde, waarheid, goedheid en schoonheid. Ervaringen die in de christelijke traditie God/goddelijk worden genoemd. Deze overstijgende aanwezigheid is voor ons op een bijzondere manier zichtbaar geworden in het leven van Jezus van Nazareth;
  • op een vrije en kritische manier met de bijbel en de christelijke traditie om willen gaan. We zoeken naar de kracht van deze verhalen en de traditie en streven ernaar deze door te geven aan een volgende generatie;
  • bij willen dragen aan het welzijn van onze eigen kerkelijke gemeenschap en de grotere gemeenschap om ons heen;
  • openstaan naar de cultuur en gericht zijn op menselijkheid. Dat betekent dat er alle ruimte voor verscheidenheid is;
  • naast de kerkdienst zoeken naar andere vormen waarin we iets van zingeving kunnen ontdekken en ervaren. Daarbij denken we aan lezingen, het vertonen van films en andere activiteiten.


D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.ruimgeloven.nl vindt u het beleidsplan 2019-2024 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De diaconale doelen in 2021 zijn vrijwel allemaal gekozen uit het zogenaamde Bijdragenadvies: Exodus Support, Humanitas,  St. Support Fryslân, Budgetmaatje Fryslân, Stichting Fier, Kleurrijk Fryslân, Kinderen en Armoede, Stichting Urgente Noden, Stichting Nabestaan na Zelfdoding, hospice De Kime Sneek en de Stichting Vluchteling.


G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Link naar staat van baten en lasten:
https://ruimgeloven.nl/anbi-cvd-ingwert/

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Nadere toelichting

Collectes in de kerk zijn alleen voor de diaconie. 250 euro gaat er elke maand naar een vastgesteld doel.

Er is een klein overschot, wat te verklaren is met het feit dat per abuis de waterschapslasten van de diaconie door het College van Kerkrentmeesters betaald zijn. Dit jaar zal dat gecorrigeerd worden. Overigens is het wel zo dat we afgelopen jaren steeds ingeteerd hebben op ons vermogen. Een klein overschot mag dan geen probleem zijn.

Bij een relatief kleine rekening en begroting valt extra op hoezeer de bankkosten stijgen.