ANBI-gegevens Kerkelijke Gemeente Protestantse Gemeente Ingwert

A. Algemene gegevens kerkelijke gemeente

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Ingwert
Telefoonnummer: (0515) 52 12 61
RSIN/Fiscaal nummer: 825743680
KvK-nummer 76428214
Website adres: www.ruimgeloven.nl
E-mail: raerdlaurentiuskerk@gmail.com
Adres: Buorren 29
Postcode: 9014 CD
Plaats: Tersoal

De Protestantse gemeente Ingwert is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Ingwert.


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).


C. Doelstelling/visie.
Als protestantse gemeente voelen we ons sterk verwant met liberaal christendom. Liberaal in de zin van open, modern en vrijdenkend. Dat houdt voor ons in dat we:

  • geloof niet als statisch maar als iets dynamisch beschouwen, waarin we samen op zoek zijn naar dat wat ons overstijgt. We denken dan aan ervaringen van vertrouwen, hoop en liefde, waarheid, goedheid en schoonheid. Ervaringen die in de christelijke traditie God/goddelijk worden genoemd. Deze overstijgende aanwezigheid is voor ons op een bijzondere manier zichtbaar geworden in het leven van Jezus van Nazareth;
  • op een vrije en kritische manier met de bijbel en de christelijke traditie om willen gaan. We zoeken naar de kracht van deze verhalen en de traditie en streven ernaar deze door te geven aan een volgende generatie;
  • bij willen dragen aan het welzijn van onze eigen kerkelijke gemeenschap en de grotere gemeenschap om ons heen;
  • openstaan naar de cultuur en gericht zijn op menselijkheid. Dat betekent dat er alle ruimte voor verscheidenheid is;
  • naast de kerkdienst zoeken naar andere vormen waarin we iets van zingeving kunnen ontdekken en ervaren. Daarbij denken we aan lezingen, het vertonen van films en andere activiteiten.


D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.ruimgeloven.nl vindt u het beleidsplan 2019-2024 van onze gemeente.


E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Naast kerkdiensten organiseren we
– lezingen (minimaal vier per jaar, in samenwerking met de Hervormde Gemeente Reduzum c.a.)
– gespreksavonden
– filmavonden (in het lokaal bij de kerk te Reduzum)
– een jaarlijkse gemeentevergadering op de eerste zondag van maart
– een gezamenlijke activiteit (2018: bezoek aan de Fraeylamaborg in Slochteren, gevolgd door een vesper in de dorpskerk van Bierum onder leiding van onze oud-predikant Gerard Knol)
Actuele informatie is te vinden op deze site onder de rubrieken ‘Kerkdiensten’ en ‘Actueel’.


G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Link naar staat van baten en lasten:
https://ruimgeloven.nl/anbi-cvk-ingwert/

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting

De rentebaten zijn voor het eerst weer wat zijn toegenomen. Eind 2024 komt het laatste deposito-bedrag bij de SKG vrij.

De hoge lasten bij gebouwen zijn ontstaan door de restauratie van de luidklok van Dearsum, het schilderwerk in Raerd en herstel aan het houtwerk in Raerd. Helaas was dit laatste voor de SIM-subsidie niet meebegroot, waardoor we uiteindelijk hogere lasten hebben gehad dan nodig was geweest.

Aan de rekening is ook te zien dat de bedragen die aan het Waterschap betaald moeten worden, elk jaar omhooggaan.

De kosten voor pastoraat hebben te maken met de aanstelling van onze kerkelijk werker op 1 februari 2023.

De kosten van het diaconaal werk zijn voornamelijk gemaakt door de subsidiëring van de Voedsel- en van de Speelgoedbank in Sneek.

Ook is er een bedrag beschikbaar gesteld voor de uitgave van een boek door ds. R. Klooster over vrijzinnige predikanten in Friesland.

Wat betreft de begroting: door hogere pacht zullen de inkomsten komend jaar met ruim 20% stijgen. Het onderhoud aan gebouwen kon voor 2024 aanzienlijk lager begroot worden: kerkgebouwen en orgels zijn in goede staat.